A poster presentation was accepted at 1st Workshop on Brain-Driven Computer Vision @ ECCV 2018.

  • Ryota Natsume*, Kazuki Inoue*, Yoshihiro Fukuhara, Shintaro, Yamamoto, Shigeo Morishima, Histokatsu Kataoka, “Understanding Fake-Faces” (* equal contribution)